URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
Nowotarski Orange Światłowód w naszej gminie.

Nowotarski Orange Światłowód w naszej gminie.

    Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy BIAŁY DUNAJEC, w...

  • Służba Przygotowawcza - zostań żołnierzem Rzeczypospolitej.

    Służba Przygotowawcza - zostań żołnierzem Rzeczypospolitej.

  • Odwołanie komunikatu o skażeniu wody dla odbiorców wody z miejscowości Biały Dunajec Dolny (ul. Jana Pawła II od nr 1 do 212 ,ul. Krajowe)

    Odwołanie komunikatu o skażeniu wody dla odbiorców wody z miejscowości Biały Dunajec Dolny (ul....

  • Nowotarski Orange Światłowód w naszej gminie.

    Nowotarski Orange Światłowód w naszej gminie.

 

 

Informacja Wójta Gminy Biały Dunajec

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2015r poz. 1774 ze zmianami ) podaje do publicznej wiadomości że w dniach:

od 21.11.2016 r. do 12.12.2016 r.

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Biały Dunajec przy ulicy Jana Pawła II 312 w Białym Dunajcu, wywieszono wykaz informujący o przeznaczeniu do wynajmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Białym Dunajcu przy ul. Jana Pawła II 310.

 

 

 

Działając na podstawie art. 65 § 1 w związku z art. 155 postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z póź. zm.) przekazuję według właściwości od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 30,  33-300 Nowy Sącz wniosek Pani Katarzyny Kotowicz (Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "IMB - Podbeskidzie" Sp. z o.o. ul. Górny Bór 31A, 43-430 Skoczów).

 

Pełna treść ZAWIADOMIENIA znajduje się w załączniku w pliku PDF.

 

Czytaj więcej: Urząd Miasta Zakopane -...

 

Uprzejmie informujemy iż 17 października 2016 roku w poniedziałek o godzinie 10:00 odbędzie się posiedzenie wszystkich komisji.

 

 


Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz.1235 ze zm.) Wójt Gminy Biały Dunajec podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się projektem dokumentu pn. „Plan gospodarki nisko emisyjnej gminy Biały Dunajec”.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2013 poz. 262).
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją, która jest wyłożona do wglądu w budynku Urzędu Gminy Biały Dunajec.  Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków na adres: Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec, tel.: (18) 207 31 97 w godzinach pracy urzędu lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia. Uwagi i wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).
Uwagi i wnioski zarówno te nadsyłane na piśmie (pocztą) i drogą elektroniczną powinny zawierać co najmniej imię i nazwisko wnoszącego uwagę lub wniosek oraz określenie jego adresu tj. nazwy miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu oraz kodu pocztowego. Adresem może być adres zamieszkania wnoszącego, adres do doręczeń lub siedziba wnoszącego uwagę lub wniosek. Uwagi i wioski wnoszone do Urzędu (w tym pocztą elektroniczną) niezawierająca imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pocztowego wnoszącego (tzw. anonimy) pozostawia się bez rozpoznania. Formularz zgłaszania uwag i wniosków ukazują załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest wójt gminy Biały Dunajec.
Ponadto zawiadamia się o wystąpieniu do organów współdziałających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w sprawie odstąpienia obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie

 

Zawiadamiam, że w trybie arta. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. nr 12, poz. 59 ze zm) w dniach 19.08.2016 r. - 19.10.2016 r. w Urzędzie Gminy Biały Dunajec w pokoju nr 15, w godz. 12:00 - 14:00 zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenach następujących obrębów geodezyjnych:

 

- 0201 Biały Dunajec
- 0202 Gliczarów Dolny
- 0203 Gliczarów Górny
- 0204 Sierockie

 

Cała treść zawiadomienia znajduje się w załączniku w pliku PDF.

 

Czytaj więcej: Zawiadomienie Wójta Gminy...


SES1

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko